Privacy

Privacy beleid Squash en Golf Centrum Hoogezand & Ettan Sport

De persoonsgegevens verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract van lidmaatschap tussen het bedrijf en de betrokkene, dit met zijn uitdrukkelijke toestemming. Zij worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.

Er worden alleen gewone persoonsgegevens verwerkt en bewaard voor uitvoering van de overeenkomst als zijnde; Naam, voornaam, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, en soortgelijke voor administratie en communicatie benodigde gegevens. Alsmede eventuele bankgegevens van de leden en gegevens omtrent het innen van contributies en giften. Tevens een administratie c.q. factuurnummer van de betreffende leden. Gegevens van het soort van lidmaatschap. Gegevens van deelname van activiteiten binnen het bedrijf. Foto’s en video’s met of zonder geluid van activiteiten binnen of betrekking hebbende tot het bedrijf.

De verwerking van de  persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor, onze activiteiten van het bedrijf, het verzenden van informatie aan de betrokkene, het innen van contributie eventueel door derden d.m.v. vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer,  bij het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Deze persoonsgegevens worden slechts verstrekt -aan leden of begunstigers, de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige leden, -aan degenen, waaronder derden, die belast zijn of leiding geven aan activiteiten en toernooien binnen het bedrijf, -voor verwerking, waarbij het lid hier ondubbelzinnig toestemming voor heeft verleend zoals het versturen per mail van nieuwsbrieven en acties, -voor verwerking om wettelijke verplichting na te komen, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is bij het nalaten van betaling waarvoor wij een incassobureau kunnen inschakelen, -voor verwerking die noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene bij calamiteiten en acuut gevaar voor de betrokkene, -eventueel voor verdere verwerking van de gegevens uitsluitend voor historische of statistische doeleinden.

Verwerking van de persoonsgegevens op onze computer met het leden-mailbestand wordt niet gedeeld in gebruik en is beveiligd met een wifi sleutelcode voor eigen gebruik, alsmede met een wachtwoord. De computer met een speciaal voor ons geschreven ledenadministratie is nergens aan een systeem gekoppeld en niet aangesloten op het internet en dus ook geen cloud opslag. Tevens wordt uit de ledenadministratie elk jaar alle opzeggingen op de computer geschoond.

Wij hebben passende maatregelen genomen voor het opslaan van het papieren archief d.m.v. een brandwerende en met sleutel beveiligde stalen kast om misbruik en toegang voor onbevoegden tegen te gaan.

U kunt als betrokkene een verzoek indienen op grond van uw AVG privacyrechten. U doet dit via ons emailadres welke u kunt vinden onder contact in de header van dit blad. Wij zullen indien mogelijk binnen 1 maand reageren. Bij een ongegrond of buitensporig verzoek kunnen wij administratiekosten aan u doorberekenen. U kunt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens als lid verzet aantekenen. Binnen 4 weken wordt beoordeeld of dit verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is zal de verwerking terstond worden beëindigd.

Inschrijfformulieren:

Via het inschrijfformulier contracteert u zich aan de voorwaarden van het Squash en Golf Centrum. Bij inschrijving gaat u akkoord met ons privacy beleid en bij uitschrijving gaat u akkoord met het bewaren van uw gegevens. De inschrijving via onze website wordt gevolgd door een papieren overeenkomst die getekend wordt op het bedrijf.

Wij bewaren de persoonsgegevens zolang zij nodig zijn voor het doel waarvoor zij verzameld zijn of gebruikt worden. Voor onze ledenadministratie, marketing en voor nieuwsbrieven e.d..  Voor de belastingdienst is dit zakelijk gezien wettelijk verplicht voor 7 jaar.

Website:

Onze website is voor een ieder toegankelijk. Wij maken geen gebruik van een ledenportaal en werken derhalve niet met toegangscodes. Al onze uitingen van foto’s en video’s op de website is met toestemming van de betrokkenen geplaatst. Foto’s zijn door betrokkene aangeleverd of door een medewerker van het bedrijf met genomen. Foto’s zijn biometrische persoonsgegevens en worden niet automatisch beschouwd als bijzondere persoonsgegevens. Wij beroepen ons op vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid. Gegevens van bezoekers, deelnemers aan toernooien, competitie en andere activiteiten kunnen openbaar gemaakt worden door hun bezoek of inschrijving aan deze. Gegevens en foto’s kunnen met toestemming gedeeld worden via onze Facebook pagina’s. Wij maken geen gebruik van cookies.

Uiting van Partners en Sponsors geschied d.m.v. logo en website. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor enkele bedrijven die vermeld worden op onze website d.m.v. een hyperlink, u dient hiervoor hun privacyverklaring te raadplegen.

FG:

Binnen onze organisatie stellen wij mevr. M Karsenbarg aan als functionaris voor de gegevensbescherming, die toezicht zal houden op het naleven van de AVG.  Daar wij alleen met gewone persoonsgegevens werken is het niet verplicht deze aan te melden bij het controlerend orgaan de AP

Wij vinden uw privacy belangrijk en nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Wij hebben bij deze duidelijke informatie gegeven over wat er met onze persoonsgegevens gebeurd. Wij houden ons echter het recht voor wijzigingen aan te brengen in onze privacy verklaring. U wordt derhalve geadviseerd om regelmatig onze privacy beleid na te checken op eventuele  wijzigingen.